🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

જો આપ હજુ ગ્રુપમાં જોડાયા ન હો તો, ગ્રુપમા જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરી જોડાઇ શકશો

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

સચિત્ત એટલે શું? - અચિત્ત એટલે શું?

સચિત્ત-અચિત્ત - ૧


સચિત્ત એટલે શું?

 • જેમાં જીવ હોય તે સચિત્ત કહેવાય.

અચિત્ત એટલે શું?

 • જેમાં જીવ ન હોય તે અચિત્ત કહેવાય.

શું સચિત્ત છે?

 • સિંધાલુણ (સિંધવ) લાલ છાંટવાળું સચિત્ત.
 • લીલા ચણા, મકાઈ, ઘઉં, મગફળી, પાપડી, બાજરી વગેરેનો પોંખ શેકેલો હોય તે મિશ્ર છે એટલે કે તેમાં સચિત્તપણું હોય છે, માટે સચિત્તના ત્યાગી કે એકાસણા-બેસણા કરનારે વપરાય નહીં.
 • અજમો સચિત્ત છે.
 • સરબતો, સોડા, ગુલાબજળ, કેવળાજળ સચિત્ત છે.
 • શેતુર સચિત્ત છે.
 • સીતાફળ સચિત્ત જ રહે છે, બી થી ગર જુદો પડતો નથી.

શું મહાસચિત્ત છે?

 • કોઇ પણ અભક્ષ્ય પદાર્થ
 • બોળ અથાળા મહાસચિત્ત છે.
 • બરફ
 • કરા

શું અચિત્ત છે?

 • સંચળ અચિત્ત મનાય છે.
 • સિંધાલુણ (સિંધવ) સ્ફટિક જેવું-ખડી સાકર જેવું એકદમ સફેદ હોય છે તે અચિત્ત મનાય છે.
 • લવિંગ, સૂકા મરી અચિત્ત છે.

શું અચિત્ત થતું નથી?

 • ગુવારનું અથાણું - તેમાં બીજ હોય તો બે ઘડી (૨ ઘડી =‌ ૪૮ મિનીટ) પછી અચિત્ત થતા નથી.
 • દાડમ - તેમાં મીંઝ હોવાથી બે ઘડી પછી પણ અચિત્ત થતા નથી.
 • જામફળ પણ બે ઘડી પછીયે અચિત્ત થતું નથી.
 • સુકાં અંજીર-અચિત્ત થતા નથી, તેથી સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઇએ.

સર્વથા ત્યાગ

 • સર્વથા ત્યાગ ના ૨ પ્રકાર છે:
  • ૧. સચિત્ત સર્વથા ત્યાગ​
  • ૨. વસ્તુ સર્વથા ત્યાગ​.
 • જેને સચિત્તનો સર્વથા ત્યાગ હોય તેને અગ્નિ વગેરેથી અચિત્ત કરેલું હોય તો વપરાય​.
 • પણ વસ્તુ સર્વથા ત્યાગ હોય એટલે કે દાડમ​, જામફળ વગેરે વસ્તુનો ત્યાગ છે તેણે તો સચિત્ત-અચિત્ત કંઇ ન વપરાય​.

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં
શેર કર​વા નીચે ક્લિક કરો