🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

જો આપ હજુ ગ્રુપમાં જોડાયા ન હો તો, ગ્રુપમા જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરી જોડાઇ શકશો

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

ભાગ ૫: અનંતકાય​

આગળનાં ભાગમા આપણે અવ્યવહાર રાશિ, વ્યવહાર રાશિ વિશે જોયું. આ ભાગમાં આપણે જોઇશુ કે નિગોદના જીવોને અનંતકાળ સુધી પહોંચે તેવા કર્મ શાથી બંધાય છે?

નિગોદના જીવોને મન નથી છતાં અનંતકાળ સુધી પહોંચે તેવા કર્મ શાથી બંધાય છે?

 • નિગોદના જીવોને મન નથી પણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને કાયયોગ જે કર્મબંધના હેતુ છે તે હોય છે.
 • જેમ આપણે ખોરાક ખાઇએ છીએ તો પાચન મનના ચિંતન વિના અનાભોગથી થાય છે તેમ અનાભોગથી કર્મ પણ બંધાય છે.
 • જો વિષ જાણતા અથ​વા અજાણતા લીધું હોય તો પણ તે મારે છે.
 • જો જાણતા લીધું હોય તો પોતે અથ​વા બીજા ઉપાય કરે તો કદાચ બચી જાય પરંતુ અજાણપણે લીધેલું તો મારી જ નાંખે.
 • તેવી જ રીતે મન વિના ઉત્પન્ન થયેલું પરસ્પર વેર અનંતકાળે પણ ભોગવતાં પૂરું થાય નહીં.

નિગોદના જીવો અનંતકાળ સુધી અતિદુખિત કેમ હોય છે?

 • આ પ્રશ્નનો જ​વાબ તો કેવળી ભગ​વંત સિવાય કોઇ આપવા સમર્થ નથી. છતાં કર્મ પ્રકારના આધારે તેઓ નિકાચિત્ત કર્મ​ બાંધે છે. - જે ઉગ્ર પણે બંધાય છે જેમ કે ચોરને મરાતો અથ​વા સતીને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરતી કુતૂહલથી જોનારા દ્રેષ વિના પણ સામુદાયિક અશુભ કર્મ બાંધે છે જે ખરેખર અનેક જીવોને એકી સાથે ભોગ​વ​વું પડે છે.
 • તો પછી નિગોદના જીવોએ પરસ્પર બાધાજન્ય વિરોધથી અનંત જીવો સાથે બાંધેલા કર્મોનો પરિપાક અનંતકાળ વિત્યા છતા પણ પૂરો ન થાય તેમાં આશ્ચર્ય પામ​વા જેવું નથી.

૩૨ અનંતકાયનાં નામો:

 • (૧) સૂરણકંદ
 • (૨) વજ્રકંદ
 • (૩) લીલી હળદર​
 • (૪) લીલો આદું
 • (૫) લીલો કચૂરો
 • (૬) શતાવરી
 • (૭) વિરાણી
 • (૮) કુંવાર પાઠું
 • (૯) થોર
 • (૧૦) ગળો
 • (૧૧) લસણ
 • (૧૨) વાંસ કારેલાં
 • (૧૩) ગાજર
 • (૧૪) લૂણી
 • (૧૫) ગરમર
 • (૧૬) મૂળા
 • (૧૭) બટાટા
 • (૧૮) પિંડાલુ(ડુંગળી વગેરે)
 • (૧૯) અમૃત​વેલ​
 • (૨૦) બિલાડીના ટોપ
 • (૨૧) કુંણી આંબલી (કચુકો ન બંધાયો હોય ત્યાં સુધી)
 • (૨૨) થેગ​
 • (૨૩) પાલક​
 • (૨૪) ભોંયકોળું
 • (૨૫) પદ્મિની કંદ​
 • (૨૬) ટાંકો - વથુલાની ભાજી (વત્થુલા પ્રથમ વારનો અનંતકાય છે પણ વાઢ્યા પછી ફરી ઉગેલ હોય તો નહીં)
 • (૨૭) કુંપળો
 • (૨૮) કુંણા ફળ​
 • (૨૯) ખરિંશુકા (ખરસઇઓ)
 • (૩૦) લીલી મોથ​
 • (૩૧) ભમરછાલ​
 • (૩૨) ખિલ્લુડોશેર કર​વા નીચે ક્લિક કરો