🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

જો આપ હજુ ગ્રુપમાં જોડાયા ન હો તો, ગ્રુપમા જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરી જોડાઇ શકશો

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

ચાલો તપસ્વીની અનુમોદના કરીએ!

  • તપસ્વીની જેટલી અનુમોદના કરીએ તેટલી ઓછી જ છે!! વળી, જો કોઇ કારણોસર તપસ્યા ન થઇ શકી હોય​, પણ સાચાં દિલથી જો માત્ર​ અનુમોદના પણ થાય ને તો પણ બેડો પાર જ​ છે… તો ચાલો આપણે સૌ તપસ્વીઓની ભુરી-ભુરી અનુમોદના કરીએ…

  • અમોને ૨૮૦+ તપસ્વીઓની માહિતી મળેલી…
  • જેમાંથી ૬૩ તપસ્વી ૧૮ કે તેથી ઓછી ઉંમરના છે…
  • સૌથી નાની ઉંમરના તપસ્વી: પાશા ભાવેન મસાલિઆ, ૬ વર્ષ, જામનગરશેર કર​વા નીચે ક્લિક કરો