🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

જો આપ હજુ ગ્રુપમાં જોડાયા ન હો તો, ગ્રુપમા જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરી જોડાઇ શકશો

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

ભાગ ૭: નમસ્કાર મહામંત્ર - ઉપયોગના અભાવે થતા અશુદ્ધ ઉચ્ચારની સામે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ

આગળના ભાગમાં આપણે નમસ્કાર મહામંત્ર ભણ​વા અને ગણ​વાની પાત્રતા વિશે જોયું….

આ ભાગમાં આપણે નમસ્કાર મહામંત્ર - ઉપયોગના અભાવે થતા અશુદ્ધ ઉચ્ચારની સામે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ વિશે જોઇએ…

alt text

ઉચ્ચાર અંગે સૂચનો:

  • જોડિયા અક્ષરો બોલતી વખતે હંમેશા એ ખ્યાલ રાખવો કે જોડિયા અક્ષર પર ભાર ન આપતા તેની પહેલાના અક્ષર ઉપર ભાર આપવો.
  • દા.ત. ’સવ્વ’ અહીં ’વ્વ​’ ઉપર ભાર ન આપવો પણ ’સ’ ઉપર ભાર આપવો. ’પાવપ્પણાસણો’ માં ‘પ્પ​’ ની પહેલાના ’વ’ ઉપર ભાર આપવો.

  • ”સાહૂણં” માં ’હૂ’ દીર્ઘ હોવાથી લંબાવીને બોલવો.

  • આ સૂત્રમાં નવ પદો છે. પણ સંપદા (વાક્યો) આઠ છે. કેમ કે છેલ્લા બે પદોનું એક જ વાક્ય બને છે. આથી એ છેલ્લા બે પદો સાથે જ બોલવા.

હ​વે પછીના ભાગમાં આપણે સંપદા એટલે શું? એ વિશે જોઇશું…
શેર કર​વા નીચે ક્લિક કરો